GMJ nábytok Vsetín

nábytok pre každého

GMJ NÁBYTOK,  je správcom osobných údajov, osobné údaje spracúva najmä pre tieto   nasledujúce účely:

 1. vedenie evidencie adries zákazníkov,
 2. vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 3. zabezpečovaní zmluvných vzťahov,
 4. vedenie účtovníctva a personálnej agendy,

Informácie o spracovaní osobných údajov:

 1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je podo čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR, na základe udeleného súhlasu, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.
 2. K Vašim osobným údajom bude mať prístup správcu, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby & ndash; spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právne a marketingoví poradcovia a dodávatelia IT služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
 3. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovaniu, na základe ktorého by sa robia úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do & nbsp; práv alebo oprávnených záujmov občanov.
 4. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutnú dobu, ktorá je   individuálne v   závislosti na jednotlivé účely spracovania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje zlikvidované alebo sú ďalej uchované po dobu stanovenú platným spisovým a   škartačnom plánom, vydaným v   súlade so zákonom č. 499/2004 Zb. O archívoch a registratúrach službe.
 5. Máte právo:
  1. požadovať prístup k   osobným údajom,
  2. subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním,
  3. požadovať opravu nepresných osobných údajov,
  4. požadovať vymazanie osobných údajov, popr. požadovať obmedzenia - spracovanie,
  5. vzniesť námietku proti neoprávnenému spracovaniu osobných údajov,
  6. požadovať prenosnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli,
  7. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 6. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vysporiadané v súlade s   príslušnými ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vašu žiadosť, ak to bude časovo možné, spracujeme do 30 dní od doručenia.
 7. Svoje práva voči organizácii uplatňujte voči pracovníkovi / poverení ochranu osobných údajov.
 8. Referent / poverenec pre ochranu osobných údajov: info@gmjnabytek.cz

E-shop

Kontakty - GMJ NÁBYTOK

 

Konateľ:

Jaroslava Šimarová

Vsetín

755 01

2801285199/2010 Fio banka EUR účet

IBAN:CZ6520100000002801285199

SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Mob.: 603 178 113
Fax:  571 413 276
E-mail
: info@gmjnabytek.cz

 

IČ: 603 243 17

DIČ: CZ6654291974

Sme platcami DPH

 

Vedúci logistiky:

Jakub Šimara

Mob.: 733 287 743

 

Reklamačné oddelenie:

Jan Šimara

E-mail: info@gmjnabytek.cz

Mob.: 733 287 743

 

Obchodný servis - informácie o stave objednávky:

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

Dotazy a pripomienky:

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

 

Napíšte nám

Ak na nás máte akúkoľvek otázku...